Wat doet de overheid om overstromingen te voorkomen?

Om Nederland te blijven beschermen tegen overstromingen, moeten waterkeringen als dammen en dijken op orde zijn. Daarom controleert de overheid regelmatig of waterkeringen aan de wettelijke normen voldoen. Voldoet een waterkering niet aan de norm, dan wordt deze versterkt of aangepast.

 

Nederland is goed beveiligd tegen hoogwater, maar blijft kwetsbaar. Daarom komen er nieuwe normen voor waterveiligheid. Bij deze normen weegt niet alleen de kans op een overstroming mee, maar ook de gevolgen ervan. Bovendien krijgt iedere inwoner van Nederland een zelfde niveau van veiligheid. Dat staat in het Deltaprogramma, dat ieder jaar op Prinsjesdag wordt aangeboden aan de Tweede Kamer. In 2015 presenteert het kabinet de deltabeslissingen. Daarin staan de maatregelen die de komende decennia genomen moeten worden voor hoogwaterbescherming en zoetwatervoorziening.

In het geval van crisis publiceren de verschillende overheden informatie op deze website