Uw persoonsgegevens worden alleen door de NL-Alert app verzameld, indien u daarvoor vooraf toestemming heeft gegeven. De NL-Alert app gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u toestemming heeft gegeven.

Hieronder staat een beknopte uitleg van de privacywet die in ons land geldt en ook van toepassing is op de NL-Alert app en de rechten die u als betrokken persoon heeft.

 

 

Wat is de Algemene verordening gegevensbescherming?

 De Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) helpt de privacy van burgers te beschermen. De Autoriteit persoonsgegevens (AP) is toezichthouder op de Algemene verordening gegevensbescherming. Op de website van de AP (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) is meer informatie te vinden over de rol en bevoegdheid van de AP.

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is informatie die herleidbaar is tot een persoon. Door middel van dit gegeven kan een persoon geïdentificeerd worden.

Voorbeelden van persoonsgegevens zijn een naam of een huisadres (voor zover het een individuele huisgenoot als natuurlijk persoon identificeert), maar ook e-mailadressen kunnen persoonsgegevens zijn. 

Bijzondere persoonsgegevens

Sommige persoonsgegevens zijn extra gevoelig, omdat de verwerking ervan veel impact kan hebben op iemands leven. Gegevens die iets zeggen over iemands ras, godsdienst of gezondheid, maar ook een burgerservicenummer (BSN), financiële gegevens en persoonsgegevens van kinderen zijn voorbeelden van bijzondere persoonsgegevens. Deze gegevens zijn extra beschermd door de wet. In de wet worden bijvoorbeeld extra eisen gesteld aan de beveiliging van deze persoonsgegevens.

Welke gegevens worden bewaard bij de NL-Alert app?

Bij het instellen van de app heeft u bepaalde voorkeuren aangegeven. Welke persoonsgegevens bewaard worden, hangt af van deze voorkeuren.

Eén van voorkeuren die u mogelijk heeft gekozen, is het ontvangen van een NL-Alert pushnotificatie via de app als er in uw buurt een NL-Alert is uitgevaardigd vanwege een noodsituatie. Bij deze voorkeur heeft u toestemming gegeven voor het delen van de actuele locatie van uw telefoon. Hierbij bewaart de app de meest recente locatie van uw telefoon en verstrekt deze aan de hostingpartij. Deze hostingpartij bewaart de meest recente locatie van uw telefoon in een datacenter. Zodra een NL‑Alert is uitgevaardigd, gaat dit bedrijf na welke telefoons zich in het getroffen gebied bevinden en stuurt naar deze telefoons een pushbericht.

De NL-Alert app op uw telefoon houdt bij wat de recente locatie van uw telefoon is. De app voert dit uit door de actuele locatie te vergelijken met de laatste locatie die op uw telefoon is opgeslagen in de app. Heeft u zich meer dan 500 meter verplaatst in vergelijking met de locatie die is opgeslagen in de app, dan stuurt de app uw nieuwe locatiegegevens naar de hostingpartij. Uw oude locatie wordt direct gewist bij de hostingpartij.

Locatiegegevens van uw telefoon zijn volgens de Avg per definitie persoonsgegevens. Om uw privacy extra te beschermen, worden bij de locatiegegevens geen gegevens meegestuurd waarmee de hostingpartij u of uw telefoon, tablet of ander device kan identificeren, zoals uw telefoonnummer, device code of IMEI-nummer. Bij het instellen van de app maakt de app daarom een zogenoemde token aan. Een token is een reeks van cijfers en letters. De app stuurt deze token mee met uw locatiegegevens naar de hostingpartij. De hostingpartij kan aan de hand van deze token niet achterhalen van wie die telefoon is.

De hostingpartij mag uw locatiegegevens en tokengegevens alleen gebruiken voor het uitsturen van NL‑Alert pushnotificaties. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft geen toegang tot uw gegevens bij de hostingpartij. Ook andere partijen (anders dan de hostingpartij) hebben geen toegang tot uw gegevens.

Uw locatiegegevens en token worden automatisch na twee weken verwijderd indien er geen updates meer binnenkomen bij de hostingpartij vanuit de app op uw telefoon. Dit kan het geval zijn als uw telefoon meer dan twee weken uitstaat, uw GPS niet goed functioneert of als u de app verwijdert. Indien uw GPS weer functioneert of u zet uw telefoon weer aan dan stuurt de app opnieuw uw locatiegegevens naar de hostingpartij zodat u in het geval van een noodsituatie in uw omgeving een NL‑Alert pushnotificatie via de app ontvangt.

Let op!: indien u via deze app NL-Alert pushnotificatie ontvangt, dient u het ontvangen van NL-Alert via cell broadcast op uw telefoon niet uit te zetten. Bij een noodsituatie gaan mensen veel bellen en internetten, waardoor mobiele netwerken overbelast kunnen raken. Cell broadcast technologie werkt ook als mobiele netwerken overbelast zijn, maar een app zal minder goed werken wanneer gebruik wordt gemaakt van mobiel internet en de netwerken overbelast zijn. U zult in dat geval mogelijk geen pushnotificatie ontvangen. Het ontvangen van NL-Alerts via cell broadcast dient u daarom altijd op uw telefoon aan staan. Bij de meeste telefoons staat dit standaard ingesteld. Zie voor meer informatie https://crisis.nl/nl-alert/instelhulp/

Een andere voorkeur bij het instellen van de app is het ‘voorkeursgebied’. Bij deze voorkeur wijst u in de app zelf een gebied aan en, indien in dit gebied een NL-Alert wordt uitgevaardigd, dan ontvangt u via de NL‑Alert app een pushbericht. Deze optie kan interessant zijn voor mensen die willen weten of er NL‑Alert is uitgevaardigd in een bepaald gebied, bijvoorbeeld omdat daar de school van de kinderen is, het huis van de ouders, het werk, de eigen woning, e.d. Bij het selecteren van het voorkeursgebied kiest u een locatie op een kaart en u bepaalt de omvang van het voorkeursgebied door het trekken van een cirkel om deze locatie. U kunt de cirkel zo klein en groot maken als u wilt. De GPS-gegevens van het voorkeursgebied wordt opgeslagen in de app op uw telefoon. De app verstrekt vervolgens de GPS‑gegevens van het voorkeursgebied aan de hostingpartij die de gegevens vervolgens opslaat. De app maakt een token aan die wordt meegestuurd bij de GPS-gegevens van het voorkeursgebied. Als u de instellingen wijzigt of de app verwijdert, dan worden de gegevens na twee weken vernietigd bij de hostingpartij.

Het ontvangen van NL-Alert pushberichten op basis van actuele locatie en op basis van voorkeurslocatie kan overigens tegelijkertijd worden gekozen in de app. U hoeft dus niet te kiezen tussen deze opties, maar u kunt kiezen voor beide opties.

De derde optie bij het instellen van de app is dat u geen actuele locatie deelt en ook geen voorkeursgebied instelt. In dat geval verzamelt de app geen persoonsgegevens en worden er ook geen gegevens naar de hostingpartij gestuurd.

Hoe gaat de NL-Alert app en de hostingpartij om met uw persoonsgegevens?

Wanneer u uw voorkeuren aangeeft bij het instellen van de app, wordt in de app vermeld welke gegevens voor welke doeleinden gebruikt worden. De NL-Alert app en de hostingpartij gebruiken uw persoonsgegevens enkel voor het doel waarvoor u toestemming heeft gegeven. Uw gegevens worden alleen verwerkt na uw uitdrukkelijke toestemming.

Functionaris voor Gegevensbescherming

Het ministerie van JenV heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming aangesteld.

De Functionaris voor de Gegevensbescherming is onafhankelijk en controleert of het ministerie de regels van de Avg toepast en naleeft. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de toepassing van privacywetgeving.

Uitgangspunten

  • Voor een wettelijke reden en voor een doel

JenV verwerkt alleen persoonsgegevens wanneer er een wettelijke reden is om ze te mogen verwerken. Daarbij zorgt JenV ervoor dat persoonsgegevens alleen verwerkt worden voor het specifieke doel waarvoor ze verzameld zijn.

  • Met zo min mogelijk gegevens

JenV verwerkt niet méér persoonsgegevens dan noodzakelijk is. Als het kan, verwerkt JenV minder of geen persoonsgegevens.

  •  Inbreuk op privacy zo klein mogelijk

JenV zorgt dat de inbreuk op de privacy niet te zwaar is voor het doel dat het verzamelen van de gegevens dient. Daarbij kiest JenV voor verwerking van persoonsgegevens die de minste inbreuk op de privacy veroorzaken, wanneer er een keuze is tussen meerdere persoonsgegevens om een doel te bereiken.

  • Bewaren zolang noodzakelijk is

Bij JenV worden uw persoonsgegevens bewaard:

  • zolang als het nodig is voor het doel waarvoor ze verzameld zijn; of
  • op grond van de archiefwet vereist is; en
  • niet langer dan wettelijk is toegestaan.

 

Maatregelen

  • Betrouwbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid

JenV neemt maatregelen voor een betrouwbare, behoorlijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens.

Persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld. Dat wil zeggen dat JenV er voor zorgt dat alleen personen met de juiste bevoegdheden én een geheimhoudingsplicht uw gegevens kunnen verwerken.

Persoonsgegevens zijn passend beveiligd. We volgen daarbij minimaal de voorschriften en standaarden van de Rijksoverheid voor informatiebeveiliging.

JenV maakt afspraken over maatregelen met externe partijen als softwareleveranciers en datacenters. En JenV controleert of externe partijen deze afspraken nakomen.

Contact over uw rechten

U heeft als zogeheten betrokkene (dat is de persoon over wie de persoonsgegevens gaan) een aantal rechten, zoals het inzage- en correctierecht. 

Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u in de app verwerken, kunt u een inzageverzoek doen. U kunt contact opnemen met nl-alert@minjenv.nl.

Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

Heeft u vragen over de verwerking van uw gegevens in de NL-Alert app? U kunt uw vraag richten aan nl-alert@minjenv.nl.

Heeft u algemene vragen over gegevensbescherming bij het ministerie van JenV?

Neemt u dan contact op met de Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG). U kunt uw vragen digitaal of op papier indienen bij de volgende contactgegevens.

Het mailadres van de FG is: fg@minjenv.nl

De adresgegevens van de FG zijn:

Ministerie van Justitie en Veiligheid

T.a.v. de Functionaris voor Gegevensbescherming

Postbus 20301

2500 EH Den Haag

 

Heeft u vragen over uw rechten of een klacht? Neemt u dan contact op met de Autoriteit Persoonsgegevens.